“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ope­ra­cja pn. “Zakup niezbędnego wyposażenia oraz podniesienie kompetencji osób realizujących operację w celu rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej” mająca na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia, podniesienie kompetencji osób realizujących operację oraz wzrost zatrudnienia – utworzenie 3 etatów do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.